نیلوفر آقاابراهیمی

کتاب بخوانیم

مقاله (بازنمایی خود و دیگری در رمان فارسی: خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی درسه رمان تنگسیر، سووشون و همسایه ها)

بازنمایی خود و دیگری در رمان فارسی: خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی درسه رمان تنگسیر، سووشون و همسایه ها http://jlr.alzahra.ac.ir/article_3493.html
/ 0 نظر / 52 بازدید
بهمن 98
2 پست
آذر 98
1 پست
مهر 98
2 پست
شهریور 98
1 پست
تیر 98
3 پست
خرداد 98
1 پست
آذر 97
1 پست
مهر 97
1 پست
شهریور 97
3 پست
مرداد 97
2 پست
تیر 97
2 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
8 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
18 پست
آذر 93
14 پست
آبان 93
23 پست
مهر 93
25 پست
شهریور 93
17 پست
مرداد 93
14 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
19 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
11 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...